Balladen om et kvashegn (november 2018)

I 2012, blev vi pålagt at nedrive og flytte 7 huse på voldanlægget, hvilke Bygningsstyrelsen krævede, for at vi kunne indgå en aftale om køb og leje af arealerne på Christiania.

Efterfølgende lavede Christianias gartnergruppe en prøvestation på en af nedrivningsgrundene ved Dyssebroen, for at undersøge hvilke hjemhørende træer der ville kunne trives på volden, med et beskyttende kvashegn omkring.

Dette midlertidige kvashegn beskytter både de nyplantede træer for den strøm af besøgende vi har på området, samt er til stor gavn for dyre og insektlivet.

Men dette projekt har udviklet sig til en meget kostbar affære, der med rette kan betegnes som ”helt ude i hegnet”.

De følgende sparsomme udsnit af breve og afskrevne citater, viser hvor vanskeligt det er at forene kulturarv og naturarv i Bygningsstyrelsens regi.

13. okt. 2014

Som aftalt ved besigtigelsen d. 18. juni 2014 ansøges hermed om tilladelse til kvashegnet ved Dyssebroen.

Kvashegnet er bygget af Robinierafter + kvas.

Det er en midlertidig afspærring til beskyttelse af den nye udplantning, hvor Fort Knox og Tanja’s slot lå.

De var 2 af de 7 huse, der blev revet ned og flyttet som led i Christianias aftale med staten.

Det kan endvidere oplyses, at formålet med beplantningen også skal at sikre mod udvanding af giftstoffer fra jorden ud i Stadsgraven.

Hegnet er en midlertidig foranstaltning, og vil blive fjernet når beplantningen er fuldt etableret.

Der er i alt plantet 140 vækster i det pågældende område, af følgende danske hjemmehørende arter, Rød El, Rød Kornel, Alm. Hassel, Alm. Benved, Vrietorn, Blågrøn rose, Æblerose, Hunderose, Seljepil, Sølvpil, Femhannet pil, Alm. Røn, Alm. Kvalkved, Alm. Taks, Lind, Hvidtjørn.

13 nov. 2014 søger vi igen, og får en midlertidig dispensation i 3 år til udgangen af 2016.

Problemets udvikling:-

Siden da har vi gentagne gange søgt om forlængelse af tilladelsen til det midlertidige af kvashegn, indtil træerne har en vis levedygtig størrelse, uden held.

20 nov. 2017

Afslag vedrørende midlertidig opstilling af hegnet.

Såfremt hegnet ikke er fjernet den 1 januar 2018 betales lejetillæg på kr. 40.000 årligt fra 1 januar 2018 og fremadrettet til hegnet er fjernet. Bygningsstyrelsen giver hermed afslag på en ny fristforlængelse for opstilling af hegn ved Dyssebroen.

12. April 2018

Vedrørende Kulturarvstyrelsens påbud om fjernelse af hegn ved Fredens Bro

Undertegnede, der er eksternt medlem af fondsbestyrelsen (med kompetenceområdet, Miljø og bæredygtighed), skal hermed opfordre til, at udsætte den tidligere trufne beslutning om, at Christiania inden 1. januar 2018 skulle have fjernet det kvashegn som gartnergruppen har etableret fra den vestlige ende af broen over Stadsgraven og knap 100 m langs stien i nordgående retning.

Beslutningen udfordrer målet (“at bevare og udvikle naturen i respekt for fortidsmindet”) og de principper for naturforvaltningen og naturoplevelsen, som Indgår i aftalen af 22. Juni 2011 mellem Staten og Fonden.

Konkret drejer det sig om et risgærde, og derfor i sagens natur et forgængeligt og dermed midlertidigt hegn, fremstillet af uforarbejdede grene og kviste fra vegetation, der har groet på stedet. Formålet med denne økologiske hegning er at beskytte en nyplantning (mod tråd, skader og affald) på den byggetomt og det omkringliggende nedslidte areal, der ligger mellem broen, Stadsgraven og stien langs volden.

Beplantningen, der består af knap 110 små nye træer udplantet mellem de få eksisterende ældre træer, blev etableret i 2013. Ved artsvalget er der blevet lagt vægt på hjemmehørende små træ- og buskarter, der med nektar, pollen og frugter kan gavne den vilde fauna fx fugle, bier, sommerfugle og egern, og samtidig etablere en vegetation der tiltrækker småfugles redebygning.

Disse muligheder vil blive væsenligt beskåret hvis vegetationen i opvækstfasen ikke beskyttes mod det ganske betydelige publikumspres fra stien, broen og “Fluepapiret”, der grænser umiddelbart op til arealet.

Jeg betragter de af gartnergruppen foretage dispositioner som et nærmest forbilledligt eksempel på bæredygtig (“økologisk”) pleje af naturen på volden, da det endvidere respekterer fortidsmindet ved ikke at påføre den blivende indgreb, men tværtimod vil dæmpe slid og efterfølgende erosion af volden.

Da det er uklart for mig, hvilke væsentlige evt. uafvendelige skader det omtalte hegns midlertidige eksistens påfører fortidsmindet, og jeg skønner at nyplantningen endnu er for sårbar til, at hegnet kan fjernes. Jeg foreslår derfor, at at kvashegnet tillades i yderligere mindst 5 år, således at fortidsmindeforvaltningen på dette punkt ikke får lov at forhindre en hensigtsmæssig naturforvaltning.

Med venlig hilsen

Peder Agger prof.emeritus

Da bygningsstyrelsen og Slots- og kulturstyrelsen ikke er forhandlingsvillige, og vi ikke vil betale 40.000kr om året, fjernede vi ved en aktion det omtalte kvashegn i september måned.

Foreningen til bevarelse af Christianias frie natur.