Klimaforandringer

Hvad betyder Christianias natur for klimaforandringerne – og hvad betyder klimaforandringerne for Christianias natur

Den Danske stat har lavet en ny lov om anvendelse af Christiania 2004.
Christianialoven foreskriver blandt andet, at vold- områderne skal føres tilbage til en tilstand, så besøgende kan få en oplevelse af tidligere tiders militære forsvarsværk. (Se: Slots- og Ejendomsstyrelsens udviklingsplan).
Hvis de får deres vilje betyder det at næsten alt den natur vi har i dag skal
fjernes og der skal sparsomt plantes nye træer i lige rækker, så det gamle
voldanlæg ligger stramt og militaristisk som i 1600tallet. Det kribler i fingrene hos nogle politikere at få ”orden i det de ser som rod”, men rod er naturens orden.
I disse CO2 opsamlingstider er det vanvittigt at ville fælde træer. Især store gamle, spændende træer, som næsten i forvejen er forsvundet fra
København. Ud over at der bør plantes flere træer i byerne, for at opfange en del af det CO2 en by skaber, har en mangfoldig natur i byen også andre vigtige funktioner.

Lidt om den natur vi har i dag på Christiania:
Christiania er et 34 ha stort område, som ligger midt i storbyen København. Det er meget naturrigt og med en sjælden mangfoldighed af flora og fauna. Her findes mange forskellige naturtyper, som giver gode kår for især fugle,
sommerfugle, flagermus, tudser, salamandre, pindsvin mm. Området er en del af det historiske voldanlæg som for flere hundrede år siden blev anlagt for at forsvare København.
Der er flere små moseagtige vandhuller med ferskvand, et ret stort
saltvandsområde med kraftige tagrørsbevoksninger på lange strækninger, store gamle træer, krat, skovagtig område. åbne strækninger samt en ubeboet ø med mange store træer, der får lov til at passe sig selv.
Vi fjerner ikke nedfaldne blade, bruger ikke sprøjtemidler og lader en del døde træer stå eller ligge til gavn for insektet og fugle,
Her bor også mennesker spredt rundt omkring. Vi har en gartnergruppe, der sørger for at fælde det nødvendige og plante nyt, samt lave tørre stier så
voldanlægget ikke bliver slidt ned af mange besøgende.

Klimaforandringerne er her:
Når klimaet ændrer sig, forandres forholdene for dyr og planter. Temperaturen stiger og nedbøren forandres. Nogle områder bliver oversvømmet, andre tørrer ud. Når byerne samtidig breder sig og braklagte jorde bliver oppløjet og dyrket med biobrændsel, tvinger det planter, insekter, dyr og fugle til at finde nye opholdsteder. Men det er ikke altid nemt. Byer, især dem langs kysten, er som oftest en barriere i landskabet.
Derfor er det vigtigt med et sammenhængende net af natur i og omkring byerne, så dyr, insekter og planter har mulighed for at sprede sig.
Det er især vigtigt i de kommende mange år, nu hvor klimaet ændrer sig og hvor dyr og planter er nødt til at flytte sig for at tilpasse sig ændrede klimaforhold. Byggeri beslaglægger meget tit områder med et vist naturindhold. Det er ikke så slemt, hvis det er landbrugsområder, der bliver bebygget, men alvorligt, hvis det er braklagte områder med naturindhold.
Byggeri bør foregå på en sådan måde, at der bliver plads til rigtig natur imellem bygningerne. Områder med hjemmehørende buske, træer og vand.
I stedet for at lede overfladevandet væk i kloakker, som ofte flyder over pga. klimaforandringerne, der forårsager kraftigere regnskyl, kan man lede det væk som vandløb til nye søer, hvor det har mulighed for at sive ned til grundvandet. Det har man gjort med stor succes i en bydel i Malmö. Det giver både mere natur og færre oversvømmelser.
Naturen i byen kræver sin plads: der skal være steder, hvor fugle, planter og dyr kan være i fred. Altså små oaser som f.eks. øer i søer og
ved havet, små afspærrede områder, hvor der er fred. Det er naturligvis vigtigt, at de naturområder, der bliver plads til i byen, ikke forurenes med næringsstoffer, pesticider mv. Der skal være sikre steder, hvor fugle m.v. kan overnatte. Nogle fuglearter overnatter i store flokke (f.eks. kragefugle, stær, vipstjerter, svaler) og kræver forstyrrelsesfri overnatningsområder.
På den vildtvoksende ø i Christiania overnatter der hver nat ca. 2000 alliker og krager fra hele København, da de fleste andre gamle træer er fældet rundt om I byen. Det er en fantastisk naturoplevelse at se dem samles i kæmpe flokke før de alle sætter sig på de store træer på øen for at overnatte. På øen bor der desuden en koloni af fiskehejrer, der jager langs kanterne af det store saltvandsområde. Store træer er desuden bosted for flagermus. Andre arter skal have fredelige dagrastepladser, hvor de kan hvile, for om natten at flyve på fourageringstogter. Det gælder f.eks. troldænder, gråænder og taffelænder. Fugle der opholder sig om vinteren i København kommer f.eks. så langt væk fra som Vestsibirien (f.eks. troldænder), Vestrusland, Finland og Baltikum (som Hætte- og Stormmåger), Nordrusland og Nordskandinavien (gråænder). Christiania er en fin dagrasteplads for mange af disse fugle. De mange vilde planter, frugttræer, tjørn og rosenbuske er et stort spisekammer for insekter og fugle og tiltrækker et væld af trækfugle, der tanker op inden videretrækket eller som overvintrer her. Her er observeret langt over 100 forskellige arter af fugle. Derfor er det så vigtigt, især for fremtidens generationer, at tænke naturen ind i byen og passe på de naturområder vi allerede har med vilde planter og dyr. Christiania er sammen med fæstningsringens haver og andre dele af den gamle vold omkring København, en del af en spredningskorridor. Desværre er denne korridor afbrudt flere steder: mellem Amager Fælled og Christiania og nord for Christiania er den næsten lukket ved Nordhavnen og kysten fra København og nordpå. Voldanlæggene er meget forskelligt udformet naturmæssigt. Fra stramt
rullegræs næsten uden buske og træer, for at fremhæve det historiske anlæg, til Christiania som er byens vilde have. Men byerne udvider sig og der er brug for øget naturbevidsthed i planlægningen af fremtidens byer, når klimaforandringerne med øget styrke sætter ind og presser naturen yderligere. På Christiania har vi desværre allerede kunne mærke klimaforandringerne i det små. Vores vandområde er menneskeskabt og vandet bliver udskiftet ved to tidevands-regulerede ventiler. Klimaforandringerne giver ofte længerevarende østenvind, og dermed lavvande, så vi ikke kan få frisk vand ind, og længere perioder med høj vandstand, så vandet ikke kan løbe ud i havet igen. Der løber desuden 2 kloakrør igennem vores sårbare saltvandsområde, der fører hele Københavns spildevand ud til rensningsanlægget Lynetten. De risikerer at
løbe over ved de kraftige regnskyl der bliver kraftigere og kraftigere, og
forurener dermed naturen.

Bymennesket og naturen:
En anden spændende ting ved naturen i byen er, at man kan komme meget tæt på mange fugle – ænder, svaner, måger, blishøns osv. Det er fugle, der uden for storbyerne er unaturligt sky pga jagt. I storbyen bliver de ikke forfulgt og betragter altså mennesket med større tillid. Her tilbydes fuglene føde af mennesker, som så til gengæld får mulighed for at betragte en lille bid natur på nærmeste hånd. At se og betragte noget levende på nært hold er forudsætningen for at børn og unge kan udvikle en forståelse og nænsomhed over for levende skabninger. Naturen i byen – det grønne – er også med til at bevare vores fysiske og psykiske velvære. Os der bor her på Christiania gør alt for at passe på dette unikke naturområde, med Gamle træer og den selvplantede mangfoldige natur Slots- og Ejendomsstyrelsens planer vil indebære at byen mister et unikt naturområde, og dermed muligheden for at få frisk luft, samt berigende naturoplevelser i dagligdagen. Christiania er trods alt nok det mest brugte område i København. Et stort gratis tilbud af kultur og naturoplevelser.
Her er adgang døgnet rundt, masser af små steder, hvor man f.eks. kan øve
saxofon, finde en stille plet for sig selv eller lave et lille bål ved søens bred,
mulighederne er mange og området er flittigt brugt af os byboer og de mange turister. For os mennesker er det af stor værdi at have en så grøn by som muligt. De fleste af os lever i en stresset hverdag med arbejde, deadlines og i lejligheder uden meget grønt udenfor.
Naturen giver os mulighed for at stresse af, se hvordan træer og buske vokser ind i hinanden i sjove former og farver, se årstiderne ændre sig, måske få nogle gode oplevelser med hjem, mødet med en smuk fugl, en regnbue, et pindsvin, lyden af fuglesang. Arkitekter fra hele verden kommer og kigger på de spændende fantasifulde selvbyggerhuse huse, der hovedsagligt er bygget af genbrugsmaterialer fra det gamle København,


Tænk globalt handl lokalt.
Bevar Christianias frie natur.
Underskriftindsamling til bevarelse af Christianias frie natur.